گذشته‌ها

استیو جابز جوانی

دزد دریایی و پوستر اولین دفتر کارم

گذشته‌ها
commentsبدون دیدگاه
امشب در حال بررسی و مرتب کردن آرشیو فایل‌های قدیمی‌ام بودم؛ سری به آرشیو پروژه‌هایم زدم. این کار را هرچندوقت یک‌بار انجام می‌دهم و روند گذشته را بررسی می‌کنم که در چه زمینه‌هایی پیشرفت کرده‌ام و چه زمینه‌‌هایی عقب‌گرد. خاطرات، اشتباهات، شادی‌ها، رفقا و همکاران را هم با خود مرور می‌کنم. سال‌های ۸۸ و ۸۹…
فهرست